USLUGE

Profesionalnost koja prati vaše poslovne potrebe

Vaš pouzdani partner u računovodstvu i finansijama

Dobrodošli u Biro ALL, Vaš pouzdani partner u svijetu računovodstva i finansija. Naša agencija nudi širok spektar usluga koje će zadovoljiti sve Vaše potrebe u poslovnom okruženju.

Usluge

Registracija-osnivanje privrednih subjekata

Obuhvata: PDV registar; carinski registar; otvaranje žiro računa u banci; prijava zaposlenih u PU i obračun plata; fiskalizacija;

sve vrste promjena u privrednim društvima; boravišne/radne dozvole; pravni i poreski consulting;

Usluge

Računovodstvo i knjigovodstvo

analiza i razvoj informacija o finansijskom stanju organizacije, vođenje poslovnih knjiga, evidencija poslovnih promjena, računovodsveni izveštaji;

Usluge

Revizija

sastavljanje finansijskih izjveštaja u skladu sa računovodstvenim standardima kojima klijentima omogućavamo uvid u informacije koje se odnose na stanje imovine, obaveze, kapital i rezultate poslovanja i realnu sliku njihovog preduzeća;

Usluge

Administrativni poslovi

prikupljanje i arhiviranje dokumentacije i njihova evidencija; priprema dokumentacije za knjiženje; vođenje evidencije o dospjelim obavezama plaćanja troškova poslovnog subjekta; usmena i pisana komunikacija sa klijentima, bankama, komitentima, poreskim i socijalnim službama u ime klijenta; sastavljanje i izdavanje različitih vrsta podnesaka – zahtjeva, molbi, prijava, prijedloga; lagajničke poslove; isplaćivanje troškova, poreza i drugih fiskalnih obaveza u ime klijenta; prikupljanje knjigovodstvenih dokumenta i dostavljanje na knjiženje;

Usluge

Legalizacije

podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata; praćenje procesa i postupaka kojima se legalizacija vrši; prikupljanje tehničke dokumentacije vezane za objekte koji se legalizuju u ime  klijenta;

Usluge

Konsultantske usluge

Pružanje kvalitetnih i pouzdanih konsultacija klijentima ; obezbjeđivanje kvalitetne analize podataka privrednim subjektima, preduzetnicima i ostalim klijentima; širok spektar menadžment konsalting usluga: strategija, inovacija, finansiranje, istraživanje; pomažemo klijentima prilikom kreiranja značajnih promjena u poslovanju, organizacijama i društvu;

Usluge

Pravne usluge

pružanje kompletne pravne podrške poslovnim procesima; sve vrste usluga od registracije i statusnih promjena, do pripreme kompletne dokumentacije za radne odnose, svih vrsta ugovora i pravnih akata; ažurno praćenje zakonskih promjena  i briga o potrebama naših klijenata sa pravnog aspekta.

Usluge

Izrada tenderske dokumentacije

usluga izrade internog akta, kojim ćete bliže urediti postupke javnih nabavki; usluga izrade plana nabavki i konsultantske usluge pri izradi plana nabavki; analiza konkursne dokumentacija.

Želite da započnete saradnju sa nama?